Privatumo politika

Versija galioja nuo: 2021 m. liepos 15 d.

Šioje Privatumo politikoje („Privatumo politika“) paaiškinama, kaip informaciją apie jus renka, naudoja ir atskleidžia Coherent Solutions, UAB ir toliau nurodytos su Coherent Solutions susijusios įmonės (bendrai — „Coherent Solutions“, „Coherent“, „mes“ arba „mūsų“), priklausomai nuo šioje Privatumo politikoje aprašytų tikslų.

Privatumo politikoje aprašomi Coherent Solutions valdomame tinklapyje (įskaitant https://coherentsolutions.lt, jo sub domenus ir bet kokią žiniatinklio principu veikiančią ar mobilią aplikaciją), („Tinklapis“) taikomi informacijos rinkimo, naudojimo ar kitokio tvarkymo principai, taip pat kita informacija apie Coherent Solutions veikloje tvarkomus asmens duomenis, politiką ir principus, taikomus užtikrinant asmens duomenų apsaugą.

Naudodamiesi Tinklapiu ir/ar teikdami mums asmens duomenis (išskyrus atvejus, kai pagal taikytinus teisės aktus turime gauti aiškų Jūsų sutikimą), Jūs sutinkate, kad asmens duomenys, kuriuos Jūs pateikiate Coherent Solutions, būtų tvarkomi remiantis šia Privatumo politika.

1. Duomenų valdytojo informacija. Bendroji informacija

Coherent Solutions, UAB, kurios registruotos buveinės adresas: Konstitucijos pr. 21A, Vilnius, Lietuvos Respublika, bei su Coherent Solutions susijusios įmonės, kurių konkretus sąrašas pateikiamas šioje nuorodoje („Coherent Solutions“) yra bendri duomenų valdytojai („Valdytojas“) ir atsako už nuostatų, įtvirtintų 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB („BDAR“ arba „Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas“), laikymąsi.

Tarp mūsų yra sudarytas susitarimas, kuriuo nustatome savo atsakomybę už BDAR nustatytų prievolių vykdymą (raštišku prašymu sudarysime galimybę susipažinti su esminėmis šio susitarimo nuostatomis). Nepaisant to, galite naudotis savo teisėmis pagal BDAR kiekvieno iš Valdytojų atžvilgiu.

Asmens duomenys yra bet kokia informacija, susijusi su fiziniu asmeniu, kurio tapatybė nustatyta arba gali būti nustatyta. Coherent Solutions gerbia asmenų, iš kurių gavo asmens duomenis, privatumą ir garantuoja didžiausią galimą asmens duomenų apsaugą. Šios Privatumo politikos tikslas yra informuoti Jus apie tai, kokius asmens duomenis mes renkame, kaip juos naudojame, su kuo galime jais dalytis, kokias teises, susijusias su savo asmens duomenų naudojimu, turite, kaip galite susipažinti su savo duomenimis ar juos pakeisti.

2. Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas. Duomenų tvarkymo tikslai, principai

Coherent Solutions asmens duomenis tvarko tik tais atvejais, kai tai absoliučiai būtina, šiais duomenų tvarkymo tikslais ir remiantis šiais teisiniais pagrindais:

 • Sutarties vykdymo tikslais arba iki sutartinių santykių kontekste (teisėtas pagrindas tvarkyti duomenis yra Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies b punktas);
 • Siekiant įgyvendinti Coherent Solutions taikomus įstatyminius įpareigojimus (teisėtas pagrindas tvarkyti duomenis yra Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies c punktas);
 • Turint aiškų duomenų subjekto sutikimą tvarkyti duomenis vienu ar keliais konkrečiais tikslais (teisėti duomenų tvarkymo pagrindai yra Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies a punktas ir 7 straipsnis). Sutikimas tvarkyti duomenis taip pat apima rinkodarą, įskaitant informacijos apie renginius, mokymus ir leidinius siuntimą.
 • Mes galime naudoti Jūsų informaciją, kai tam yra teisėta priežastis (teisėtas interesas). Pavyzdžiui, galime naudotis Jūsų informacija ten, kur ji padėtų pasiekti mūsų verslo tikslų, arba padėtų gauti naudos Jums ar kitam. Mes remiamės teisėtais interesais tik jeigu Jūsų informacijos naudojimo priežastis yra teisinga (sąžininga) ir teisėta. Kai norėsime pasikliauti teisėtais interesais, kaip teisiniu pagrindu, atliksime mūsų teisėtų interesų ir Jūsų privatumo pusiausvyros testą (teisėtas pagrindas tvarkyti duomenis yra Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies f punktas).

Kai duomenys tvarkomi remiantis “aiškiu sutikimu“, pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies a punktą ir 7 straipsnį, pateikti asmens duomenis šiuo tikslu nėra privaloma. Tačiau, neturint sutikimo, Coherent Solutions gali negalėti atsakyti į Jūsų užklausą ar paraišką.

Coherent Solutions, kaip asmens duomenų valdytojas, tvarkydamas Jūsų asmens duomenis, paiso šių principų:

 • Teisėtumo, veikiama laikantis sąžiningumo ir skaidrumo principų
 • Tvarkymo tikslų ribojimo
 • Duomenų aktualumo duomenų tvarkymo tikslams ir duomenų rinkimo minimizavimui
 • Duomenų tikslumo ir atnaujinimo
 • Duomenų saugojimo tik tiek ir tam, kad būtų pasiekti tvarkymo tikslai
 • Tvarkymo vientisumo ir konfidencialumo, užtikrinant tinkamą asmens duomenų saugumo lygį.

3. Asmens duomenų tvarkymas

Coherent Solutions, kaip duomenų valdytojas, vykdo šias operacijas ir tvarko asmens duomenis šiais tikslais:

 • Mokėjimo už paslaugą apdorojimas ir apskaita, jei taikoma. Šios operacijos tikslas yra suteikti galimybę apmokėti už paslaugą ir tvarkyti buhalterinę apskaitą
 • Įdarbinimo procesas, kurio tikslas yra identifikuoti, įvertinti ir pasirinkti kandidatus laisvai darbo vietai (pozicijai) užimti, taip pat Jūsų sutikimu toliau saugoti Jūsų duomenis mūsų kandidatų duomenų bazėje ateityje atsirasiančioms laisvoms darbo vietoms užimti
 • Rinkodaros tikslai – individualizuotų duomenų rinkimas gavus aiškų Jūsų sutikimą, siekiant suteikti Jums informacijos apie mūsų paslaugas ar renginius
 • Duomenų tvarkymas, kai tai būtina vykdant sutartinius ar iki sutartinius įsipareigojimus arba jei tokių duomenų reikalauja teisės aktai.

Duomenų rūšys, kuriuos mes galime rinkti dėl aukščiau nurodytų tikslų, yra:

 • Individualizuoti duomenys (pvz., vardas, asmens kodas, adresas ir pan.)
 • Kontaktinė informacija (el. paštas, telefonas, kt.)
 • Informacija, susijusi su Jūsų kandidatūra į mūsų laisvas darbo pozicijas (pvz., gyvenimo aprašymas (CV), informacija apie išsilavinimą, informacija apie darbo patirtį, kita kandidato pateikta (įskaitant pokalbio metu) ar jo vertinimo metu gauta informacija (testų rezultatai), įskaitant rekomendacijas, informacija, susijusi su kvalifikacija, profesiniais gebėjimais ir dalykinėmis savybėmis, gauta iš kandidato buvusio darbdavio).

4. Informacija, kurią renkame iš mūsų svetainių

Kai sutinkate naudotis mūsų Svetaine, mes renkame informaciją apie Jūsų naudojimąsi Svetaine arba informaciją, kurią Jūs mums pateikiate, įskaitant:

 • Informacija apie veiklą Svetainėje, įskaitant duomenis apie Jūsų naršymo veiklą mūsų Svetainėje (pvz. kuriuose puslapiuose lankotės, kurias ir kokias spustelite nuorodas)
 • Techninė informacija apie įrenginį ar naršyklę, kurią naudojate, kad patektumėte į mūsų Svetainę, pvz., Jūsų įrenginio IP adresas, slapukų eilutės duomenys ir, jei tai mobilusis įrenginys, Jūsų įrenginio tipas ir unikalus mobiliojo įrenginio identifikatorius, toks kaip Apple IDFA arba Android Advertising ID
 • Asmens duomenys, jei nuspręsite juos pateikti naudojantis tam tikromis formomis: Jūsų vardas, el. pašto adresas, verslo vieta, pareigos ir telefono numeris, kita privaloma informacija arba informaciją, kurią pateikiate mums savo iniciatyva
 • Klientų aptarnavimo informaciją, kurią galite pateikti Coherent Solutions atstovams, įskaitant apklausos atsakymus, el. laiškus arba pokalbius telefonu.

Mes naudojame slapukus, vadovaudamiesi mūsų Slapukų Politika, kuri yra prieinama šioje svetainėje: https://coherentsolutions.lt/cookie-policy/

5. Asmens duomenų gavėjai ir gavėjų kategorijos

Coherent Solutions teikia asmens duomenis asmenims, esantiems už Europos Sąjungos ribų, tik gavus aiškų duomenų subjekto sutikimą ir (ar) tinkamai užtikrinus pakankamai aukštą asmens duomenų apsaugos lygį, taikant standartines sutarčių sąlygas ar kitus dokumentus (priemones), pagal BDAR, kad būtų garantuota pakankama tokių duomenų apsauga. Surinkti asmens duomenys gali būti saugomi ir tvarkomi Jungtinėse Amerikos Valstijose ir (arba) Baltarusijoje.

6. Duomenų subjektų teisės

Jūs, kaip duomenų subjektas, turite visas taikytinuose teisės aktuose numatytas teises, įskaitant žemiau nurodytas.

6.1 Teisė į informaciją. Galite bet kada iš mūsų paprašyti informacijos apie savo asmens duomenis, kuriuos saugome ir tvarkome, taip pat apie jų kilmę, gavėjus, ar gavėjų kategorijas, kuriems juos perdavėme, ir duomenų tvarkymo tikslą taip pat bet kokios kitos informacijos, kuri nurodyta galiojančiuose teisės aktuose.

6.2 Teisė atšaukti sutikimą. Jei sutikote, kad mes tvarkytume Jūsų duomenis, sutikimą galite bet kada atšaukti nenurodydami jokių priežasčių (sutikimo atšaukimas nedarys poveikio sutikimu pagrįsto asmens duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui).

6.3 Teisė prašyti ištaisyti duomenis. Jeigu Jūsų asmens duomenys, kuriuos tvarko Coherent Solutions, yra neteisingi (netikslūs), galite bet kada paprašyti juos ištaisyti.

6.4 Teisė reikalauti ištrinti duomenis ar apriboti jų tvarkymą. Jūs turite teisę prašyti ištrinti savo asmens duomenis, kuriuos tvarko Coherent Solutions, ar apriboti jų tvarkymą. Prašyti ištrinti galima bet kuriuo metu susisiekus su mumis. Pasinaudojus šia duomenų subjekto teise, Jūsų duomenys bus ištrinti be nepagrįstai nedelsiant. Jei ištrynimas prieštarauja sutartinei, baudžiamajai ar komercinei teisei ar kitiems teisėtiems interesams, Jūsų duomenys gali būti ne ištrinti, o tik apribojamas jų tvarkymas. Ištrynę Jūsų duomenis, jų nebegalėsime atkurti.

6.5 Teisė į duomenų perkeliamumą. Jei reikalaujate, kad pateiktume Jūsų asmens duomenis, mes galime juos perduoti juos Jums ar kitam valdytojui struktūrizuotu, plačiai naudojamu ir mašininiu būdu nuskaitomu formatu. Tiesiogiai duomenis perduosime tik jeigu tai techniškai įmanoma ir jei gavome Jūsų prašymą.

6.6 Teisė nesutikti. Bet kuriuo metu ir nenurodydami jokio pagrindo turite teisę nesutikti, kad tvarkytume Jūsų duomenis, įskaitant atvejus, kai juos tvarkome rinkodaros tikslais.

6.7 Išplėstinės teisės dėl automatizuoto duomenų tvarkymo, įskaitant profiliavimą. Coherent Solutions nevykdo automatizuoto duomenų tvarkymo, įskaitant profiliavimą. Nepaisant to, kas išdėstyta pirmiau, automatizuoto duomenų tvarkymo, įskaitant profiliavimą, atžvilgiu turite papildomą teisę iš duomenų valdytojo pareikalauti žmogaus įsikišimo, teisę užginčyti sprendimą ir teisę pareikšti savo nuomonę.

6.8 Kontaktinė informacija (siekiant pasinaudoti savo, kaip duomenų subjekto, teisėmis). Kreipiantis į mus el. pašto adresu privacy@coherentsolutions.com arba paštu: Konstitucijos pr. 21A, Vilnius, Lietuvos Respublika, pateikiamus duomenis (tarp jų — el. pašto adresą, vardą ir telefono numerį, jei yra) mes saugome, kad galėtume atsakyti į Jūsų klausimus ir reaguoti į Jūsų atvejį. Saugomus duomenis ištrinsime, kai tik jų saugojimas nebebus būtinas, arba apribosime jų tvarkymą, jei yra įstatyminių įpareigojimų.

6.9 Skundo teisė. Jei manote, kad buvo pažeistos Jūsų asmens duomenų apsaugos teisės, turite teisę kompetentingai institucijai pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo.

Į visus Jūsų prašymus, susijusius su Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisių įgyvendinimu, atsakysime nepagrįstai nedelsdami, tačiau ne vėliau nei per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo dienos. Šis terminas gali būti pratęstas dar 2 (dviem) mėnesiais iš anksto Jums apie tai pranešant.

7. Saugojimo laikotarpis

Gauti asmens duomenys saugomi ir tvarkomi šiais terminais:

 • Atitinkamą įstatymų nustatytą laikotarpį – jei Coherent Solutions renka ir tvarko asmens duomenis siekdama įvykdyti įstatymuose, tokiuose kaip darbo kodeksas, apskaitos ir kiti įstatymai, numatytus įpareigojimus
 • 10 metų laikotarpį – kai asmens duomenys yra gaunami sutarties vykdymo tikslais ar iki sutartinių santykių kontekste. Šis laikotarpis prasideda nuo vienos iš dviejų datų: korespondencijos dėl galimo sutarties sudarymo dienos arba sutarties įvykdymo dienos
 • 3 metų laikotarpį — kai asmens duomenys gaunami rinkodaros tikslams, įskaitant informacijos apie renginius, mokymus ir leidinius teikimui
 • 3 metų laikotarpį (nebent sutikimas bus atšaukiamas anksčiau) – kai tvarkomi kandidatų, kurie davė sutikimą tvarkyti jų asmens duomenis įdarbinimo tikslais ir įtraukti jų duomenis į mūsų kandidatų duomenų bazę. Jei duotą sutikimą atšauksite (tą galite padaryti bet kuriuo metu, kreipiantis į mus el. paštu careers.lt@coherentsolutions.com), tokiu atveju Coherent Solutions nutrauks Jūsų asmens duomenų tvarkymą̨ ir ištrins Jus iš kandidatų duomenų bazės.

8. Duomenų saugumas

Coherent Solutions naudoja technines ir organizacines saugumo priemones, kad užtikrintų visokeriopą asmens duomenų apsaugą nuo nepageidaujamos prieigos. Dedame visas pastangas, kad apsaugotume Jūsų asmeninę informaciją. Visa mūsų sukaupta vidinė kliento informacija yra saugoma saugiuose debesų serveriuose ir tvarkoma laikantis “ISO/IEC 27001 Informacija Saugumas Sistemų Valdymas. Reikalavimai” nuostatų. Esminiai duomenys arba duomenys, kuriuos šifruoti paprašė klientas yra šifruojami.

Asmens duomenys rinkodaros tikslais saugomi platformoje Pardot Marketing Automation. Coherent Solutions Svetainėje taip pat naudoja Google sekimo paslaugą Universal Analytics.

9. Vaikų naudojimasis Coherent Solutions svetaine

Mes nenumatome/nesiekiame, kad mūsų Svetaine ar paslaugomis naudosis/naudotųsi jaunesni nei 14 metų asmenys. Jeigu esate tėvai ar globėjai ir manote, kad galbūt rinkome informaciją apie Jūsų vaiką, susisiekite su mumis el. adresu privacy@coherentsolutions.com.

10. Kompetentinga priežiūros institucija

Kompetentinga priežiūros institucija yra Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, L. Sapiegos g. 17, Vilnius, Lietuvos Respublika, el. p. ada@ada.lt. Interneto svetainės adresas https://vdai.lrv.lt/, tel.: (8 5) 212 7532.

11. Dalijimasis jūsų informacija

Mes galime dalytis Jūsų informacija kaip nurodyta toliau arba kitaip, kai tai aprašyta šioje Privatumo Politikoje:

 • Galime teikti paslaugų teikėjams, veikiantiems kaip mūsų asmens duomenų tvarkytojai, ir teikiantiems mums paslaugas, susijusias su Svetainės palaikymu ir priežiūra, mūsų naudojamų programų priežiūra, serverių suteikimu ir priežiūra, naujienlaiškių siuntimo platformos suteikimu ir kt.
 • Reaguodami į teisinį procesą, antstoliams, teismams, kitoms ginčus nagrinėjančioms institucijoms
 • Siekdami ištirti ar ištaisyti galimus mūsų naudotojų sutarčių ar taisyklių pažeidimus arba apsaugoti įmonės Coherent Solutions, mūsų vartotojų ar kitų teises, turtą ir saugumą.
 • Su savo dukterinėms ir susijusiomis įmonėmis
 • Su kita įmone — jei vykdomas bet koks susijungimas, mūsų įmonės turto pardavimas, jeigu kita įmonė finansuoja ar įsigyja visą mūsų verslą arba jo dalį; arba jei dėl minėtųjų dalykų vyksta derybos
 • Gavę Jūsų sutikimą arba Jūsų nurodymu.

Mes taip pat galime dalytis apibendrinta arba nuasmeninta informacija, kuri pagrįstai negali būti naudojama Jūsų tapatybei nustatyti.

12. Jūsų prieiga prie savo informacijos ir jos valdymas

Galite atsisakyti gauti tikslinius skelbimus, kuriuos teikia mūsų reklamavimo partneriai:

 • Jei esate Europos Ekonominėje Erdvėje, internetinės reklamos galite atsisakyti per Europos Interaktyvios Reklamos Skaitmeninio Aljanso (EDAA) svetainę Your Online Choices čia
 • Jeigu esate Europos Ekonominėje Erdvėje, taip pat turite teisę susipažinti, pataisyti ar atnaujinti dalį mūsų turimos informacijos apie Jus. Be to, galite paprašyti, kad ištrintume Jūsų informaciją. Jei norite pasinaudoti bet kuria iš šitų teisių, susisiekite su mumis el. adresu privacy@coherentsolutions.com
 • Atsisakyti Google Analytics stebėjimo galite apsilankę šioje svetainėje: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.
 • Taip pat galite paprašyti, kad nebesiųstume jums el. laiškų — tam reikia spustelėti mūsų rinkodaros el. laiškuose esančią nuorodą „Atsisakyti prenumeratos“ arba “El. pašto nuostatos nuoroda“, arba susisiekti su mumis privacy@coherentsolutions.com.

13. Šios Privatumo Politikos pakeitimai

Retkarčiais šią Privatumo Politiką galime pakeisti. Jei nuspręsime ją pakeisti, atnaujinsime datą Privatumo politikos teksto viršuje ir paskelbsime pakeistą Privatumo politiką Svetainėje. Patariama reguliariai perskaityti šią Privatumo Politiką dėl bet kokių pakeitimų, nes tolesnis Svetainės naudojimas laikomas visų pakeitimų patvirtinimu.

Kontaktai

Jei turite klausimų apie šią Privatumo politiką, susisiekite su Coherent Solutions šiuo el. adresu: privacy@coherentsolutions.com (temos eilutėje rašyti: “PRIVATUMO POLITIKA“), arba parašykite mums:
Konstitucijos pr. 21A, Vilnius, Lietuvos Respublika