Privatumo politika

Šioje Privatumo politikoje („Privatumo politika“) paaiškinama, kaip informaciją apie jus renka, naudoja ir atskleidžia „Coherent Solutions Lithuania“ ir mūsų antrinės/patronuojamosios įmonės (bendrai — „Coherent Solutions Lithuania“, „ISsoft“, „mes“ arba „mūsų“), kai lankotės „Coherent Solutions Lithuania“ svetainėje [nuoroda], padomeniuose ir bet kokiose susijusiose žiniatinklio ir mobiliosiose programose (toliau — „Svetainė“), kurios priklauso ir kurias valdo „Coherent Solutions Lithuania“.

1. Duomenų valdytojo informacija. Bendroji informacija

„Coherent Solutions Lithuania“, kurios būstinė ir vadovybės adresas: Vilnius, Konstitucijos pr. 21B, yra asmens duomenų valdytoja ir atsako už Bendrojo apsaugos reglamento (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB) nuostatų laikymąsi.

Asmens duomenys yra bet kokia informacija, susijusi su nustatytu ar atpažįstamu fiziniu asmeniu. „Coherent Solutions Lithuania“ gerbia subjektų, iš kurių gavo asmens duomenis, privatumą ir garantuoja kuo geresnę asmens duomenų apsaugą. Šios Privatumo politikos tikslas yra informuoti jus apie tai, kokius asmens duomenis mes renkame, kaip juos naudojame, su kuo galime jais dalytis, kokias teises bei sprendimus turite dėl savo asmens duomenų naudojimo ir kaip galite visa tai peržiūrėti ir pakeisti.

2. Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas. Duomenų tvarkymo tikslai, principai

 

„Coherent Solutions Lithuania“ asmens duomenis tvarko tik jeigu tai absoliučiai būtina. Štai duomenų tvarkymo tikslai ir teisinis pagrindas:

 • Vykdyti sutarčiai arba ikisutartinių santykių kontekste (teisėti pagrindai tvarkyti duomenis pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies b punktą); įgyvendinti įmonės „Coherent Solutions Lithuania“ taikomus įstatyminius įpareigojimus (teisėti pagrindai tvarkyti duomenis pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies b punkto „c“ papunktį); gavus aiškų subjekto sutikimą pateikti duomenis vienam ar keliems konkretiems tikslams (teisėti duomenų tvarkymo pagrindai pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies a punktą ir 7 straipsnį). Sutikimas tvarkyti duomenis taip pat apima rinkodarą, įskaitant informacijos apie renginius, mokymus ir leidinius siuntinėjimą.
 • Mes galime naudotis jūsų informacija, kai tam yra teisėta priežastis. Pavyzdžiui, galime naudotis jūsų informacija ten, kur ji padėtų pasiekti mūsų verslo tikslus, arba padėtų gauti naudos jums ar kam nors kitam.
 • Mes remiamės teisėtais interesais tik jeigu jūsų informacijos naudojimo priežastis yra teisinga ir teisėta. Kai norėsime pasikliauti teisėtais interesais kaip teisiniu pagrindu, atliksime mūsų teisėtų interesų ir jūsų privatumo teisių pusiausvyros testą.

Kai duomenys tvarkomi remiantis aiškiu sutikimu, pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies a punktą ir 7 straipsnį pateikti asmens duomenis šiuo tikslu nebūtina. Jei nebus sutikimo, „Coherent Solutions Lithuania“ galbūt negalės atsakyti į užklausą ar paraišką. Kaip asmens duomenų valdytoja, „Coherent Solutions Lithuania“ tvarkydama jūsų asmens duomenis paiso šių principų:

 • Teisėtumas, sąžiningas ir skaidrus elgesys
 • Apdorojimo tikslų ribojimas
 • Aktualumas duomenų tvarkymo tikslams ir duomenų rinkimo minimizavimas
 • Duomenų tikslumas ir atnaujinimas
 • Duomenų saugojimo ribojimas, kad būtų pasiekti apdorojimo tikslai
 • Tvarkymo vientisumas ir konfidencialumas, užtikrinant tinkamą asmens duomenų saugumo lygį

3. Asmens duomenų tvarkymas

„Coherent Solutions Lithuania“, kaip Valdytoja, vykdo šias operacijas ir tvarko asmens duomenis šiais tikslais:

 • Paskyros sukūrimas ir užsiregistravimas naudotis paslauga. Šios operacijos tikslas yra nustatyti asmens tapatybę, kad būtų galima jam suteikti paslaugą ar užsakymą.
 • Mokėjimo už paslaugą apdorojimas ir apskaita, jei tokia yra. Šios operacijos tikslas yra įgalinti mokėjimą ir buhalteriją.
 • Individualizuoti duomenys (pvz., vardas ir pavardė, asmens kodas, adresas, el. pašto adresas, telefonas ir kt.). Šie duomenys tvarkomi rinkodaros tikslais, įskaitant informacijos apie renginius, mokymus ir leidinius siuntinėjimą.
 • Informacijos apie teikiamų paslaugų rūšį bei trukmę rinkimas rinkodaros tikslais, įskaitant informacijos apie renginius, mokymus ir leidinius siuntinėjimą.
 • Duomenų tvarkymas, kai tai būtina vykdant sutartinius ar ikisutartinius įsipareigojimus arba jei tokių duomenų reikalauja įstatymai.

Mes naudojame slapukus, vadovaudamiesi mūsų Slapukų politika, kuri yra prieinama čia: [nuoroda] Jei dalyvaujate mūsų renginyje, „Coherent Solutions Lithuania“ renginio viešinimo tikslais jūsų nuotrauką gali paskelbti mūsų svetainėje. Kai lankotės mūsų svetainėje ir jūsų paprašoma asmeninės informacijos, jūs šią informaciją pateikiate ir dalinatės su „Coherent Solutions Lithuania“.

4. Informacija, kurią renkame

Kai sutinkate naudoti mūsų svetainę, mes renkame informaciją apie jus, kai naudojatės svetaine arba kai mums ją pateikiate, įskaitant:

 • Informacija apie svetainės veiklą, įskaitant duomenis apie jūsų naršymo veiklą mūsų svetainėje (pvz., kuriuose puslapiuose lankotės, kurias ir kada spustelite nuorodas).
 • Techninė informacija apie įrenginį ar naršyklę, kurią naudojate, kad patektumėte į mūsų svetainę (pvz., jūsų įrenginio IP adresas, slapukų eilutės duomenys) ir, jei tai mobilusis įrenginys, jūsų įrenginio tipas ir unikalus mobiliojo įrenginio identifikatorius (pvz., „Apple“ IDFA arba „Android’o“ AAID).
 • Asmens duomenys, jei nuspręsite juos pateikti pateikdami formą: jūsų vardas ir pavardė, el. pašto adresas, verslo vieta, pareigos ar telefono numeris.
 • Klientų aptarnavimo informaciją, kurią galite pateikti įmonės „Coherent Solutions Lithuania“ atstovams (pvz., apklausos atsakymai, el. laiškai, pokalbiai telefonu).

5. Asmens duomenų gavėjai ir gavėjų kategorijos

Asmenims, esantiems už Europos Sąjungos ribų, „Coherent Solutions Lithuania“ teikia asmens duomenis tik gavus aiškų duomenų teikėjo sutikimą ir tinkamai užtikrinus aukštą asmens duomenų apsaugos lygį, reikalaujant sutartinių nuostatų ar kitų dokumentų, kad būtų garantuota aukšta tokių duomenų apsauga. Visi asmens duomenys, surinkti mūsų svetainėje, gali būti saugomi ir tvarkomi Jungtinėse Amerikos Valstijose ir (arba) Baltarusijoje, jeigu jūs mums pritarėte.

6. Duomenų subjektų teisės

6.1 Teisė į informaciją. Galite bet kada iš mūsų paprašyti informacijos apie savo asmens duomenis, kuriuos saugome ir tvarkome, taip pat apie jų kilmę, gavėjus, kuriems juos perdavėme, ar gavėjų kategorijas ir duomenų tvarkymo tikslą.
6.2 Teisė atsisakyti sutarties. Jei sutikote, kad mes tvarkytume jūsų duomenis, sutikimą galite bet kada atšaukti nenurodydami jokių priežasčių.
6.3 Pataisymo teisės. Jeigu jūsų asmens duomenys, kuriuos tvarko „Coherent Solutions Lithuania“, yra neteisingi, galite bet kada paprašyti juos ištaisyti.
6.4 Teisių ištrynimas ir blokavimas. Jūs turite teisę ištrinti ir užblokuoti savo asmens duomenis, kuriuos tvarko „Coherent Solutions Lithuania“. Ištrinti galima bet kuriuo metu susisiekus su mumis. Pasinaudojus šia duomenų subjekto teise, jūsų duomenys bus ištrinti ne vėliau kaip per 30 dienų. Jei ištrynimas prieštarauja teisinei, sutartinei, baudžiamajai ar komercinei teisei ar kitoms teisėtoms priežastims, jūsų duomenys gali būti ne ištrinti, o tik blokuojami. Ištrynę jūsų duomenis, jų nebegalėsime atkurti.
6.5 Teisė į duomenų perkeliamumą. Jei reikalaujate, kad pateiktume jūsų asmens duomenis, tai jums ar kitam valdytojui juos perduosime struktūrizuotu, plačiai naudojamu ir mašininiu būdu nuskaitomu formatu. Tiesiogiai duomenis perduosime tik jeigu tai techniškai įmanoma.
6.6 Teisė nesutikti. Bet kuriuo metu ir nenurodydami jokio pagrindo turite teisę nesutikti, kad tvarkytume jūsų duomenis, įskaitant atvejus, kai juos tvarkome rinkodaros ar kandidatavimo į darbo vietą tikslais.
6.7 Išplėstinės teisės dėl automatizuoto duomenų apdorojimo, įskaitant profiliavimą. „Coherent Solutions Lithuania“ nevykdo automatizuoto duomenų apdorojimo, įskaitant profiliavimą. Nepaisant to, kas išdėstyta pirmiau, automatizuoto duomenų apdorojimo, įskaitant profiliavimą, atžvilgiu turite papildomą teisę iš duomenų valdytojo pareikalauti žmogaus įsikišimo, teisę užginčyti sprendimą ir teisę pareikšti savo požiūrį.
6.8 Kontaktinė informacija (siekiant pasinaudoti savo, kaip duomenų subjekto, teisėmis). Kreipiantis į mus el. pašto adresu privacy@coherentsolutions.lt arba paštu: Coherent Solutions Lithuania, Vilnius, Konstitucijos pr. 21B  kambarys pranešamus duomenis (tarp jų — el. pašto adresą, vardą ir telefono numerį, jei yra) mes saugome, kad galėtume atsakyti į jūsų klausimus ir reaguoti į jūsų atvejį. Saugomus duomenis ištrinsime, kai tik jų saugoti nebereikės, arba apribosime jų tvarkymą, jei yra įstatyminių įpareigojimų.
6.9 Skundo teisė. Jei manote, kad buvo pažeistos jūsų asmens duomenų apsaugos teisės, turite teisę kompetentingai kontrolės institucijai pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo.

7. Saugojimo laikotarpis

Gauti asmens duomenys saugomi ir tvarkomi šiomis sąlygomis:

 • Penkerius (5) metus — kai asmens duomenys gaunami vykdant sutartis ar sudarant ikisutartinius santykius. Penkerių metų laikotarpis prasideda nuo vienos iš dviejų datų: korespondencijos dėl galimo sutarties sudarymo dienos arba sutarties įvykdymo dienos.
 • Atitinkamą įstatymų nustatytą laikotarpį — jei asmens duomenys renkami ir tvarkomi įmonei „Coherent Solutions Lithuania“ vykdant įstatyminę prievolę.
 • Trejus (3) metus — kai asmens duomenys gaunami rinkodaros tikslams (įskaitant informaciją apie renginius, mokymus ir leidinius) arba darbo ieškantiems asmenims, jeigu jie davė aiškų sutikimą.

8. Duomenų saugumas

„Coherent Solutions Lithuania“ naudoja technines ir organizacines saugumo priemones, kad užtikrintų visokeriopą asmens duomenų apsaugą nuo nepageidaujamos prieigos. Dedame visas pastangas, kad apsaugotume jūsų asmeninę informaciją.

Asmens duomenys saugomi rinkodaros automatizavimo platformoje „Pardot“. Mūsų svetainėje „Coherent Solutions Lithuania“ taip pat naudoja „Google“ paslaugą „Universal Analytics“.

9. Vaikų naudojimasis „Coherent Solutions Lithuania“ svetaine

Mes nesiekiame, kad mūsų internetinėmis svetainėmis ar paslaugomis naudotųsi jaunesni nei 18 metų asmenys. Jeigu esate tėvai ar globėjai ir manote, kad galbūt rinkome informaciją apie jūsų vaiką, susisiekite su mumis el. adresu privacy@coherentsolutions.lt.

10. Dalijimasis jūsų informacija

Mes galime dalytis jūsų informacija toliau nurodytais būdais arba kitaip, kaip aprašyta šioje Privatumo politikoje:

 • Reaguodami į teisinį procesą.
 • Siekdami ištirti ar ištaisyti galimus mūsų naudotojų sutarčių ar taisyklių pažeidimus arba apsaugoti įmonės „Coherent Solutions Lithuania“, mūsų vartotojų ar kitų teises, turtą ir saugumą.
 • Su savo antrinėmis ir susijusiomis įmonėmis.
 • Su kita įmone — jei vykdomas bet koks susijungimas, mūsų įmonės turto pardavimas, jeigu kita įmonė finansuoja ar įsigyja visą mūsų verslą arba jo dalį; arba jei dėl minėtųjų dalykų vyksta derybos.
 • Gavę jūsų sutikimą arba jūsų nurodymu.

Mes taip pat galime dalytis apibendrinta arba nuasmeninta informacija, kuri negali būti pagrįstai naudojama jūsų tapatybei nustatyti.

11. Jūsų prieiga prie savo informacijos ir jos valdymas

Galite atsisakyti gauti tikslinius skelbimus, kuriuos teikia mūsų reklamavimo partneriai:

 • Jei esate Europos ekonominėje erdvėje, internetinės reklamos galite atsisakyti per Europos interaktyvios reklamos skaitmeninio aljanso (EDAA) svetainę „Your Online Choices“ čia).
 • Jeigu esate Europos ekonominėje erdvėje, taip pat galite turėti teisę pasiekti, pataisyti ar atnaujinti dalį mūsų turimos informacijos apie jus. Be to, galite paprašyti, kad ištrintume jūsų informaciją. Jei norite pasinaudoti bet kuria iš šitų teisių, susisiekite su mumis el. adresu privacy@coherentsolutions.lt.
 • Atsisakyti „Google Analytics“ stebėjimo galite apsilankę šioje svetainėje: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.
 • Taip pat galite paprašyti, kad nebesiųstume jums el. laiškų — tam reikia spustelėti mūsų rinkodaros el. laiškuose esančią nuorodą „Atsisakyti prenumeratos“ arba „El. pašto nuostatos“, arba susisiekti su mumis: privacy@coherentsolutions.lt.

12. Šios Privatumo politikos pakeitimai

Retkarčiais šią Privatumo politiką galime pakeisti. Jei nuspręsime ją pakeisti, atnaujinsime datą Privatumo politikos teksto viršuje ir paskelbsime pakeistą Privatumo politiką. Patariama nuolat perskaityti šią Privatumo politiką dėl bet kokių pakeitimų, nes tolesnis jos naudojimas laikomas visų pakeitimų patvirtinimu.

13. Bendrosios sąlygos

Mūsų Teisinės sąlygos reglamentuojamos ir aiškinamos pagal Jungtinių Amerikos Valstijų, Europos Sąjungos ir kitų šalių įstatymus, neatsižvelgiant į jų kolizines nuostatas. Be to, jūs sutinkate paklusti tokių teismų asmeninei jurisdikcijai ir teismingumui. Bet koks jūsų ieškinys, susijęs su mūsų Svetaine, turi būti pareikštas per vienerius (1) metus nuo ieškinio priežasties atsiradimo, kitaip jo bus visam laikui atsisakyta ir jis bus nutrauktas. Jei kuri nors mūsų Privatumo politikos dalis būtų pripažinta negaliojančia arba neįgyvendinama, ta dalis bus aiškinama pagal atitinkamus įstatymus, o likusios dalys liks galioti. Jeigu koks nors mūsų Svetainės turinys prieštarauja mūsų Privatumo politikai arba yra su ja nesuderinamas, pirmenybė teikiama mūsų Privatumo politikai. Pagal mūsų Teisines sąlygas įmonės „Coherent Solutions Lithuania“ teisės galioja ir pasibaigus mūsų Teisinių sąlygų galiojimui.

Kontaktai

Jei turite klausimų apie šią Privatumo politiką, susisiekite su „Coherent Solutions Lithuania“ šiuo el. adresu: privacy@coherentsolutions.lt (temos eilutėje rašyti: „PRIVATUMO POLITIKA“), arba parašykite paštu: „Coherent Solutions Lithuania“, Vilnius, Konstitucijos pr. 21B.