Svetainės naudojimo sąlygos

Prieš naudodamiesi „https://coherentsolutions.lt/“ svetaine (toliau — „Svetainė“), kurią valdo Coherent Solutions, UAB, įmonės kodas 305668960, registruotos buveinės adresas Konstitucijos pr. 21A, Vilnius, Lietuvos Respublika (toliau — „mes“ arba „mūsų“), atidžiai perskaitykite šias Svetainės naudojimo sąlygas (toliau – „Sąlygos“).

Jūsų prisijungimas ir naudojimasis Svetaine priklauso nuo to, ar sutinkate su šiomis Sąlygomis ir jų laikotės. Šios Sąlygos taikomos visiems lankytojams, vartotojams ir kitiems asmenims, kurie prisijungia prie Svetainės ar ja naudojasi.

Prisijungdami prie Svetainės ar ja naudodamiesi, Jūs sutinkate laikytis šių Sąlygų. Jei nesutinkate su bet kuria iš šių Sąlygų, negalėsite prisijungti prie Svetainės.

Sąlygų apimtis

Šios Sąlygos taikomos Jūsų naudojimuisi Svetaine bei visomis Svetainėje pateikiamomis programomis, programine įranga ir paslaugomis (toliau kartu vadinamos – „Paslaugomis“), išskyrus tas paslaugas, kurios yra atskiro susitarimo dalykas. Naudojimuisi tam tikromis paslaugomis ar kitais Svetainėje pateiktais elementais gali būti taikomos kitokios, savitos sąlygos ar susitarimai (toliau – „Paslaugų sutartis (-ys)“). Tokios Paslaugų sutartys yra pateikiamos su pačiomis paslaugomis ar pridedamos prie paslaugų, kurioms taikomos, arba bus prieinamos per pridedamą aktyvią nuorodą.

Intelektinė nuosavybė

Visos intelektinės nuosavybės teisės (toliau –„Intelektinė nuosavybė“), susijusios su Svetaine ir jos turiniu (toliau – „Turinys“) yra išimtinė Coherent Solutions, UAB, jos filialų ar trečiųjų šalių nuosavybė. Turinį saugo autorių teisių ir kiti įstatymai tiek Jungtinėse Valstijose, tiek Europos Sąjungoje ir kitose šalyse. Kai kurias Svetainės dalis taip pat saugo firminio stiliaus ir kiti įstatymai, ir jų negalima kopijuoti ar imituoti kaip visumos ar iš dalies. Visa pritaikyta grafika, piktogramos ir kiti elementai, esantys Svetainėje, yra prekių, paslaugų arba firminio stiliaus ženklai (toliau – „Ženklai“), kurie priklauso Coherent Solutions, UAB, jos filialams ar kitiems juridiniams asmenims, suteikusiems mums teisę ir leidimą naudoti šiuos Ženklus, ir kurių negalima naudoti arba keisti jokiu būdu be aiškaus rašytinio mūsų sutikimo. Išskyrus čia aiškiai nurodytus atvejus, Coherent Solutions, UAB nesuteikia jums jokių išreikštų ar numanomų teisių į Coherent Solutions, UAB ar bet kokios trečiosios šalies Intelektinę nuosavybę.

Bet kokios šiose Sąlygose aiškiai nepaminėtos teisės yra saugomos teisės aktų nustatyta tvarka.

Nuorodos į kitas svetaines

Mūsų Svetainėje gali būti nuorodų į trečiųjų šalių interneto svetaines ar paslaugas, kurios nepriklauso mums ar nėra mūsų valdomos.

Mes neteikiame jokių duomenų ar garantijų dėl bet kokioje trečiųjų asmenų svetainėje rasto turinio, programinės įrangos, paslaugos ar programos teisingumo, tikslumo, veikimo ar kokybės. Mes neatsakome už trečiųjų asmenų svetainių pasiekiamumą ir jų turinį ar veiklą.

Mes taip pat neatsakome už trečiųjų šalių svetainių ar paslaugų turinį, privatumo politiką ar praktikas. Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad Coherent Solutions, UAB nėra tiesiogiai ar netiesiogiai atsakinga už jokią žalą ar nuostolius, kurie kilo arba tariamai kilo dėl bet kokio tose svetainėse ar paslaugose esančio arba pasikliaujant per jas gauto turinio, prekių ar paslaugų naudojimo.

Apsauga nuo nuostolių

Jūs sutinkate atlyginti nuostolius ir visa apimtimi apsaugoti Coherent Solutions, UAB, jos licencijos turėtojus (licenciatus) bei licencijos davėjus (licenciarus), taip pat jų darbuotojus, kontrahentus, agentus, pareigūnus ir vadovus nuo visų ir bet kokių pretenzijų, žalos, įsipareigojimų, nuostolių, atsakomybės, kaštų ar skolų, išlaidų (tarp jų — advokatų honorarams), kilusių iš ar atsiradusių dėl a) Jūsų prisijungimo prie Svetainės ar naudojimosi ja arba b) šių Sąlygų pažeidimo.

Atsakomybės ribojimas

Nei pati Coherent Solutions, UAB, nei jos vadovai, darbuotojai, partneriai, atstovai, tiekėjai ar padaliniai jokiomis aplinkybėmis neatsako už bet kokius netiesioginius, atsitiktinius, specialius, sutartinius ar baudinius nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant pelno praradimą, duomenų praradimą, pakenkimą prestižui ar kitus nematerialius nuostolius, atsirandančius: dėl (i) Jūsų prieigos prie Svetainės ar jos naudojimo, arba dėl negalėjimo prisijungti prie Svetainės ar jos ir/ar Paslaugų naudojimo; (ii) bet kokio trečiosios šalies elgesio ar turinio Svetainėje; (iii) bet kokio Turinio, gauto iš Svetainės; (iv) neleistinos prieigos prie Jūsų duomenų perdavimo ar turinio, neleistino naudojimo arba keitimo, nepriklausomai nuo to, ar remiamasi garantija, sutartimi, deliktu (įskaitant aplaidumą) arba bet kuriu kitu teisiniu pagrindu, neatsižvelgiant į tai, ar mums buvo pranešta apie tokios žalos atsiradimo tikimybę, ir net jeigu paaiškėtų, kad čia išdėstyta teisių gynimo priemonė nepasiekė jai skirto tikslo.

Neteisėtas ar draudžiamas naudojimas

Naudodamiesi Svetaine Jūs garantuojate Coherent Solutions, UAB, kad Svetainės ar Paslaugų nenaudosite jokiems tikslams, kurie yra neteisėti arba draudžiami pagal šias Sąlygas, nuostatas ir pranešimus. Nesinaudosite Svetaine ar Paslaugomis (jų rezultatais) jokiais būdais, kurie galėtų Svetainę sugadinti, išjungti, per daug apkrauti ar jai pakenkti, arba trukdyti bet kuriai kitai šaliai naudotis Svetaine ar Paslaugomis. Jūs negausite ar nebandysite gauti jokių duomenų ar informacijos jokiomis priemonėmis, kurios nebuvo prieinamos ar numatytos Svetainėje.

Mes pasiliekame teisę savo nuožiūra bet kuriuo metu atskleisti bet kokią informaciją, būtiną užtikrinant atitikimą taikytinų teisės aktų, įstatymų reikalavimams, teisiniams procesams ar valdžios institucijų prašymams, arba redaguoti, atsisakyti skelbti arba pašalinti visą ar dalį duomenų arba informacijos.

Atsisakymas

Jūs prisiimate visą riziką už naudojimąsi Svetaine, Paslaugomis ar susijusiu Turiniu. Svetainė, Paslaugos ar susijęs Turinys teikiamas pagal principus „KOKS YRA“ ir „KOKS GALIMAS“. Svetainė, Paslaugos ar susijęs Turinys teikiamas be jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant bet neapsiribojant numanomas perkamumo garantijas, tinkamumo tam tikram tikslui, teisių pažeidimo nebuvimo ar vykdymo eigos garantijas.

Mes, mūsų dukterinės bendrovės, padaliniai ir licenciarai negarantuoja, kad: a) Svetainė veiks nenutrūkstamai, saugiai ar bus prieinama bet kuriuo konkrečiu metu ar konkrečioje vietoje; b) visos klaidos ar trūkumai bus ištaisyti; c) Svetainėje nebus virusų ar kitų kenksmingų komponentų; d) naudojimosi Svetaine, Paslaugomis ar susijusio Turinio rezultatai atitiks Jūsų reikalavimus.

Išimtys

Kai kurios jurisdikcijos neleidžia numanomos garantijos apribojimų, tad apribojimai ir išimtys, esantys šiose Sąlygose, gali būti jums netaikomi. Jei esate vartotojas, šios nuostatos neturi įtakos Jūsų įstatymais nustatytoms teisėms, kurios negali būti panaikintos, jei tokių turite. Jūs sutinkate ir pripažįstate, kad atsakomybės ir garantijų, pateiktų šiose Sąlygose, apribojimai ir išimtys yra teisingi ir pagrįsti.

Taikytina teisė

Šios Sąlygos reglamentuojamos ir aiškinamos pagal Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos įstatymus, neatsižvelgiant į jų kolizines normas.

Šiose sąlygose nurodytų nuostatų ar teisių neįgyvendinimas savaime nereiškia atsisakymo nuo šių teisių. Jei kuri nors šių Sąlygų nuostata teismo bus pripažinta negaliojančia ar neįgyvendinama, likusios šių Sąlygų nuostatos liks galioti.

Išskyrus tai, kas aiškiai numatyta atskiru leidimu, Paslaugų ar kitu rašytiniu susitarimu tarp Jūsų ir mūsų, šios Sąlygos sudaro visą susitarimą dėl Svetainės, Paslaugų ir susijusio Turinio naudojimo ir pakeičia bet kokius ankstesnius mūsų tarpusavio susitarimus dėl Svetainės, Paslaugų ir susijusio Turinio naudojimo.

Nutraukimas / Prieigos apribojimas

Mes pasiliekame teisę savo nuožiūra bet kuriuo metu be įspėjimo nutraukti prieigą prie Svetainės ar bet kurios jos dalies.

Pakeitimai

Mes pasiliekame teisę savo nuožiūra bet kada koreguoti ar pakeisti šias Sąlygas.

Susisiekite su mumis

Jei turite klausimų apie šias Sąlygas, susisiekite su mumis.